kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organiz. Gminy Kiełczygłów: www.kielczyglow.pl
 > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Strona jest w trakcie modyfikacji, które mają uczynić ją bardziej dostępną. Prace są prowadzone i sukcesywnie dostępność będzie ulegała poprawie, aby spełniała wytyczne WCAG 2.1 na poziomie AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

niektóre elementy mają nieodpowiedni kontrast,
może brakować tekstów alternatywnych do obrazów,
Strona jest w trakcie modyfikacji, które mają uczynić ją bardziej dostępną. Prace są prowadzone i sukcesywnie dostępność będzie ulegała poprawie, aby spełniała wytyczne WCAG 2.1 na poziomie AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności
Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
E-mail: gopskielczyglow@wp.pl /> Telefon: 438425022

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:


- w budynku znajduje się punkt obsługi klienta, który jest umieszczony na wprost po wejściu do budynku. Istnieje zatem możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej przez pracowników urzędu, po zgłoszeniu tego faktu w punkcie obsługi;

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

- budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Opublikowane przez: Anita Kuśmierek | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:00:29.

Zobacz:
 Koordynator do spraw dostępności w GOPS Kiełczygłów .  Deklaracja dostępności .  Raport o stanie dostępności . 
Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:00:29
Opublikowane przez: Anita Kuśmierek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Kiełczygłów
ul. ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl